Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski, druki, formularze do pobraniaSPRAWY OBYWATELSKIE


PDFWniosek o nadanie nr PESEL.pdf (365,07KB)
PDFWniosek o PESEL dla RUS w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.pdf (1,01MB)
PDFWniosek o PESEL dla UKR w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.pdf (1,76MB)
PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.pdf (325,14KB)
PDFWniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy.pdf (517,50KB)
PDFWniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składany w banku krajowym spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego.pdf (430,71KB)
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.PDF (330,80KB)
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.PDF (230,72KB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.PDF (330,38KB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.PDF (418,87KB)
PDFZgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy.PDF (398,94KB)
PDFZgłoszenie zameldowania na pobyt stały.PDF (414,52KB)


URZĄD STANU CYWILNEGO


DOCPełnomocnictwo.doc (15,00KB)
ODTPełnomocnictwo do odbioru odpisu aktu stanu cywilnego.odt (13,43KB)
ODTPodanie o ślub poza lokalem USC.odt (18,06KB)
ODTPodanie o ślub poza lokalem USC - zagrożenie życia lub skazanie.odt (16,93KB)
DOCWniosek - zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.doc (42,00KB)
ODTWniosek o odtworzenie aktu małżeństwa.odt (21,80KB)
ODTWniosek o odtworzenie aktu urodzenia.odt (20,85KB)
ODTWniosek o odtworzenie aktu zgonu.odt (19,50KB)
ODTWniosek o rejestrację małżeństwa które nastąpiło za granicą jeżeli w państwie zawarcia małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.odt (8,16KB)
ODTWniosek o rejestrację urodzenia które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane.odt (23,22KB)
ODTWniosek o rejestrację zgonu który nastąpił za granicą i nie został tam zarejestwowany.odt (21,97KB)
ODTWniosek o sprostowanie aktu.odt (19,26KB)
ODTWniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.odt (23,95KB)
ODTWniosek o transkrypcję aktu urodzenia.odt (23,26KB)
ODTWniosek o transkrypcję aktu zgonu.odt (22,10KB)
ODTWniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ UE.odt (20,02KB)
ODTWniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez państwo nie należące do UE.odt (19,91KB)
ODTWniosek o uzupełnienie aktu.odt (19,04KB)
ODTWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.odt (19,31KB)
DOCWniosek o wydanie wielojęzycznego formularza.doc (15,50KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf (155,90KB)
ODTWniosek o zmianę imienia i nazwiska.odt (16,50KB)


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


DOCOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc (25,50KB)
DOCOświadczenie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych.doc (29,00KB)
DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (22,00KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (20,00KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -organizacja przyjęć.doc (36,50KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.doc (25,00KB)
DOCZgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (12,50KB)


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, TRANSPORTU I OCHRONY ŚRODOWISKA


PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła-budynki mieszkalne.pdf (256,98KB)
PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła-budynki niemieszkalne.pdf (290,07KB)
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami-nieruchomości letniskowe.doc (68,50KB)
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami-nieruchomości zamieszkałe.doc (107,50KB)
DOCWniosek o udzielenie zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.doc (46,00KB)
DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (48,50KB)
ODTWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wycinki drzew.odt (7,61KB)
ODTWniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.odt (8,99KB)
DOCXZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.docx (25,64KB)

DOCXZgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego.docx (14,11KB)

PDFOświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (365,70KB)

DOCXZgłoszenie wycinki drzewa lub krzewu.docx (17,31KB)
7ZWnioski transport.7z (356,00KB)


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY


DOCWniosek o bonifikatę od rocznej opłaty przekształceniowej.doc (70,50KB)
DOCWniosek o dzierżawę.doc (15,50KB)
DOCWniosek o podział nieruchomości.doc (18,00KB)
ODTWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.odt (17,74KB)
ODTWniosek o rozgraniczenie.odt (17,95KB)
DOCWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.doc (14,50KB)
ODTWniosek o sprzedaż gruntu na poprawę nieruchomości przyległej.odt (16,53KB)
ODTWniosek o sprzedaż gruntu zabudowanego.odt (15,34KB)
ODTWniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.odt (16,17KB)
PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (173,34KB)
ODTWniosek o wykup lokalu.odt (15,24KB)
PDFWniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w gminie Barczewo.pdf (148,41KB)


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


PDFKarta usług CEIDG.pdf (182,69KB)


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI


DOCOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.doc (15,50KB)
ODTWniosek o przeniesienie decyzji.odt (8,09KB)
DOCWniosek o umieszczenie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej.doc (13,50KB)
DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (57,23KB)    
DOCWniosek o uzgodnienie lokalizacji przyłącza.doc (31,50KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej.doc (12,50KB)
DOCWniosek o zaświadczenie lub wypis i wyrys z planu miejscowego lub tereny rewitalizacyjne.doc (32,00KB)

 


WYDZIAŁ FINANSOWY


PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i 1A.pdf (735,14KB)
PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne.pdf (57,87KB)
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne.pdf (80,10KB)
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne.pdf (70,14KB)
PDFIL-1 Informacja o lasach - osoby fizyczne.pdf (48,58KB)
PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne.pdf (68,05KB)
PDFIR-1 Informacja o gruntach - osoby fizyczne.pdf (55,24KB)
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby prawne.pdf (37,48KB)
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby prawne.pdf (37,36KB)
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby prawne.pdf (42,85KB)
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby prawne.pdf (42,66KB)
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby prawne.pdf (40,08KB)
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby prawne.pdf (38,80KB)
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby fizyczne.pdf (36,98KB)
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby fizyczne.pdf (36,86KB)
PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane współpodatników - osoby fizyczne.pdf (39,02KB)
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby fizyczne.pdf (41,38KB)
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby fizyczne.pdf (41,22KB)
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane współpodatników - osoby fizyczne.pdf (39,12KB)
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach o przedmiotach podlegających opodatkowaniu - osoby fizyczne.pdf (39,45KB)
PDFZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach o przedmiotach zwolnionych z podatku - osoby fizyczne.pdf (38,52KB)
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane współpodatników - osoby fizyczne.pdf (39,04KB)


W tym miejscu znajdą Państwo aktualnie obowiązujące wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie uproszczonym:


DOCXUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2.docx (34,69KB)
DOCXUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1.docx (36,38KB)
DOCXUmowa o realizację zadania publicznego art. 16a operator projektu.docx (35,38KB)
DOCXSprawozdanie 18 ust.5 operator projektu.docx (44,92KB)
PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego-tryb konkursowy.pdf (1,17MB)
DOCXOferta realizacji zadania publicznego art. 14 ust. 1.docx (54,67KB)
DOCXUmowa o realizację zadania publicznego art. 16 ust. 1.docx (34,68KB)
DOCXSprawozdanie 18 ust.4 z wykonania zadania publicznego.docx (42,37KB)
DOCXOferta realizacji zadania publicznego art 14 ust. 1a.docx (53,71KB)
PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego-tryb uproszczony.pdf (137,69KB)


INNE WNIOSKI


PDFWniosek o objęcie patronatem Burmistrza.pdf (124,77KB)
PDFWniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry.pdf (120,79KB)
PDFWniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich.pdf (283,81KB)
PDFWniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żubry.pdf (917,18KB)
PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (40,85KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia pełnienia funkcji sołtysa.pdf (108,09KB)
PDFWniosek o wydanie zgody na organizację wydarzenia.pdf (665,39KB)

Kategorie strony: BIP