Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej w Gminie Barczewo.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-02.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników, wniosków, druków, formularzy do pobrania

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-02.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-06.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Białecka - koordynator, katarzyna.bialecka@barczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 089 514 83 03 wew. 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1
Tel.: +48895148439
E-mail:
Strona internetowa: barczewo.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.

 • Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach I i II.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na II piętrze budynku.
 • W budynku Urzędu Miejskiego jest dostępna winda.
 • W budynku zostało wymienione oświetlenie wewnętrzne, które oświetla bardziej ciągi komunikacyjne.
 • Z ciągów zostały usunięte zbędne elementy, które ułatwiają poruszanie się po korytarzach.
 • Punkt obsługi interesanta został przeniesiony na główny hol Urzędu.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej oraz Placu Ratuszowego 1 znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kopernika 10

 • Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie - Plac Ratuszowy 1.
 • W budynku Urzędu Stanu Cywilnego nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy zajmujący się ewidencją ludności są dostępni dla interesantów i obsługują ich na parterze. 
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 • W Urzędzie Stanu Cywilnego jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 08.00-16.00 a od wtorku do piątku od 07.00-15.00.
 • Urząd Miejski w Barczewie zatrudnia również osobę biegle posługującą się językiem ukraińskim i rosyjskim.